607 547 643 info@espaideo.es

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’Ajuntament de L’Olleria amb C.I.F. – P4618500E, i domicili en Carrer Sant Tomàs nº2, 46850 de L’Olleria (València) exposa les Condicions Generals d’ús de www.espaideo.es, a què li correspon la seua titularitat.

L’objectiu d’esta web és posar a disposició dels usuaris qualsevol classe de servicis i informacions relacionades amb l’Espai idee Start-UPV de manera totalment gratuïta.

L’accés i utilització del lloc web li atribuïx la condició d’usuari i implica l’acceptació de les presents condicions establides en este Avís Legal, reservant-se L’Ajuntament de L’Olleria el dret a modificar-les.

COPYRIGHT

L’Ajuntament de L’Olleria és titular de tots els drets de propietat intel·lectual dels continguts accessibles. Tots els drets i continguts d’esta pàgina web estan protegits per la legislació en matèria de propietat industrial, per tant el seu contingut pertany únicament i exclusivament a L’Ajuntament de L’Olleria. L’accés a este material no suposarà en cap forma, llicència per a la seua reproducció y/o distribució que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i expresse consentiment per escrit de L’Ajuntament de L’Olleria, i en este cas citant la seua procedència. L’usuari es compromet a usar esta web exclusivament per a ús personal.

AVÍS LEGAL

L’usuari farà ús del contingut del mateix d’acord amb la legalitat vigent en cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L’usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que siga il·legal o estiga prohibit per les presents condicions d’ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjuí de L’Ajuntament de L’Olleria.
Especialment l’usuari no podrà accedir a esta web de manera que danye, deteriore, inutilitze o sobrecarregue els servicis y/o informació oferida, no podrà interferir l’ús dels dits servicis y/o informació per altres tercers, no podrà intentar l’accés ni accedir a llocs, servicis, sistemes informàtics o a xarxes connectades sense autorització quan la mateixa siga preceptiva per a l’accés, ni per mitjà d’actes d’intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat. L’Ajuntament de L’Olleria es reserva el dret a suspendre temporalment l’accés a esta web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.

TERMES D’ÚS

L’ús del present esta web es regix per l’ordenament jurídic espanyol i per estes condicions generals. Qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació, execució y/o ús de la present web, serà sotmesa a la competència dels Jutjats i Tribunals de València.

Queda prohibit fer ús d’esta web per a qualsevol actuació contrària a la legalitat vigentment i especialment, sense caràcter exhaustiu, les següents:

Enviament de correu massiu no sol·licitat o spamming.

Qualsevol forma de violació dels drets de tercers.

Qualsevol activitat que tinga com a objecte continguts pornogràfics, obscens, difamatoris o en qualsevol forma il·legals.

Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguen causar qualsevol dany o perjuí a la web o a tercers.

Utilitzar esta web amb fins comercials o de manera inadequada atenent a la seua pròpia finalitat.

RESPONSABILITAT

L’Ajuntament de L’Olleria no es fa responsable en cap cas de cap dany que es poguera causar a un tercer pels usuaris de la web com a conseqüència de l’ús il·legal o inadequat del mateix, ni com a conseqüència dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella, ni dels llocs vinculats a la mateixa. Els responsables seran els usuaris o tercers causants dels danys.

Les eventuals referències que es facen en la web a qualsevol producte, servici, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació, utilitzant la marca, el nom comercial, o el nom del fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers, no constituïx ni implica respatler, patrocini o recomanació per part de l’Ajuntament de L’Olleria.

L’Ajuntament de L’Olleria no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels servicis, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjuís que es pogueren causar com a conseqüència de la falta de disponibilitat y/o continuïtat.

L’Ajuntament de L’Olleria no garantix l’absència de virus en els servicis i continguts de la web, ja siguen prestats directament o per tercers, incloses les connexions a través de “links”, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjuís que es puguen causar com a conseqüència de l’existència dels dits virus.

L’Ajuntament de L’Olleria no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos y servicios de la web ya sean prestados directamente o por terceros, incluidos los “links”, por lo que no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los usuarios como consecuencia de la ilicitud, no fiabilidad, inutilidad, inexactitud, falta de veracidad, no exhaustividad y/o no actualidad de los servicios y/o contenidos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El disseny d’aquesta Web i els seus codis font, els logos, marques pertanyen a l’Ajuntament de L’Olleria excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l’Ajuntament de L’Olleria.

REGISTRE DE FITXERS I FORMULARIS

Per a complir a allò que s’ha establit per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran inclosos en el Sistema d’Informació Municipal amb la finalitat de realitzar gestions municipals. El responsable d’este fitxer és l’ Ajuntament de L’Olleria, al qual podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a les oficines de l’Ajuntament de L’Olleria on deurà de presentar el DNI.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades inclosos, exonerant-se l’Ajuntamento de L’Olleria de qualsevol responsabilitat respecte d’això. Els usuaris garantixen i responen, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantindre degudament actualitzats.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Podrà consultar la informació sobre les cookies utilitzades en este Lloc Web en la Política de Privacitat i Cookies. [Política de Privacitat].